උදාවූ  නත්තල ඔබ සැමදෙනාටම සාමය සතුට පිරි සුභම සුභ නත්තලක් වේවා.