මා විසින් පෙර දිනක පළ කල "කඩදාසියෙන් නිමවූ සුන්දර නිර්මාණ" ලිපිය සහ "මුහුද පතුලේ තිබෙන ටයිටැනික් නැව ඇතුළු තවත් ඉතාමත් දුර්ලභ ඡායාරූප පෙළක්***The Titanic at the bottom of the sea & many photos"ලිපියෙහි පළකල පින්තූර නොපෙනී ඇත(මට පේනවා.අනිත් අයට පේන්නෙ නැහැ)දැන් මම එය යළි සකස්කර ඇත.එය කීමට වෙනම ලිපියක් දැමීමට සිතුවේ එයට ලැබූ ප්‍රතිචාර නිසයි.ඔබ එම ලිපි දෙක බලා එය පෙනෙනවාද නැද්ද යන්න ගැන කිවහොත් එය ලොකු උදවුවකි.

"මුහුද පතුලේ තිබෙන ටයිටැනික් නැව ඇතුළු තවත් ඉතාමත් දුර්ලභ ඡායාරූප පෙළක්***The Titanic at the bottom of the sea & many photos"ලිපියට යෑමට මෙතන ක්ලික් කරන්න.


"කඩදාසියෙන් නිමවූ සුන්දර නිර්මාණ" ලිපියට යෑමට මෙතන ක්ලික් කරන්න.