අද නම් දෙන්නෙ ඉතාමත් දුර්ලභ ඡායාරූප ටිකක්.මේව මට යාළුවෙක් e-mail කරපු ඒව වගයක්.මේ ෆොටෝ වල තියෙන්නෙ ඉතාමත් දුර්ලභ අවස්ථා.මේක ගැන වැඩි දෙයක් කියන්න නැහැ.පිංතූර ටික බලන්න තමයි තියෙන්නෙ.මතක ඇතුව මාව follow කරල කමෙන්ට් එකක් දාලා යන්න.

Pope John Paul with the man that tried to kill him.


First photograph in history in France

The Titanic at the bottom of the sea

The FIRST McDonald

Papa Pio XII and Hitler

Evolution of the Coca Cola

The Beatles before they became famous

First computer ever made 

The Beatles when they were adolescents

Jews in concentration camp

The moment when Geoge Bush was notified of the attack on the Twin Towers

CHE  GUEVARA AND FIDEL CASTRO

Charlie Chaplin and Mahatma Gandhi

Early construction of Brasilia, capital of  Brasil

Elvis Presley drafted into the Army

Sadam Hussein with the noose around the neck

Football player dies while playing

Black physicians treating in the ER a member of the Ku Kux Klan

Berlin wall being torn down

Martin Luther King's cadaver

Google in 1999, when they started.

Construction of the Empire State Building . This is a copy of the original photo

Construction of Disney world.

Body of President Kennedy in 1963 

The Titanic ship before sailing.

????

 Adolf Hitler as a child

Holocast done by Hiltler

Copacabana beach in Rio de Janeiro

Construction of Christ The Redeemer in Rio de Janeiro

Lady Diana accident scene

School grades of Albert Einstein

John Lennon's cadaver

Albert Einstein in Brasil

John Lennon , signing autograph before his death.

Chuck Norris and Bruce Lee

Osama Bim Laden Family.  Osama is the one with red circle around his face

මතක ඇතුව අරක කරල යන්න.