අද දෙන්නෙ ටිකක් වෙනස් දෙයක්.ඕගොල්ලො දැකලා ඇති google වල ලාංඡනය විශේෂ දිනවලදී වෙනස් වෙලා තියෙනවා.ගොඩක් ලාංඡන පේන්නෙ එක රටකට විතරයි.සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවට පේන ඒවා මුළු ලෝකෙටම පේනවා එහෙම වෙනස් වුනු ලාංඡන වල පිංතූර ටිකක් දෙන්නයි හදන්නෙ.1998 ඉඳලා තමයි දෙන්නෙ.මේ ලාංඡන ඔක්කොම එක සැරේ දාන්න බෑ.කොටස් දෙක තුනකට දෙන්නම්.ඒ කියන්නෙ අද එකක් හෙට එකක්.අනිද්දා එකක් විදිහට.

එහෙනම් මේක බලලා අනිවාර්යයෙනම කමෙන්ට් එකක් දාලා යන්න.(follow කරත් වැ‍රැද්දක් නෑ)

 Aug 30, 1998 Burning Man festival - (Global)
Burning Man festival
Nov 26, 1998 Happy Thanksgiving! - (US)


Happy Thanksgiving!

Oct 29, 1998

While we were in beta we used this logo - (Global)
Google Beta


Dec 25, 1999
Season's Greetings with a Google Doodle - (Global)
Season's Greetings with a Google Doodle
Nov 30, 1999
'Uncle Sam' search - (US)
'Uncle Sam' search
Nov 30, 1999
'Uncle Sam' search - (US)
'Uncle Sam' search
Nov 23, 1999
Happy Thanksgiving - (US)
Happy Thanksgiving
Oct 31, 1999
Happy Halloween - (US)
Happy Halloween


Mar 17, 2000
St. Patrick's Day - (US)
St. Patrick's Day
Feb 14, 2000
On February 14th, Google showed its affection with this logo and an applet created by Ken Perlin. - (Global)
Valentine's Day
Feb 02, 2000
Groundhog Day - (US)
Groundhog Day
Jan 01, 2000
Happy New Year! - (Global)
Happy New Year!


Jun 18, 2000
Father's Day - (Global)
Father's Day
May 14, 2000
A tribute to our Moms - (Global)
Mother's Day
May 05, 2000
Google Doodle unfolded over the first week of May - (Global)
Google Doodle
May 04, 2000
Google Doodle unfolded over the first week of May - (Global)
Google Doodle
May 03, 2000
Google Doodle unfolded over the first week of May - (Global)
Google Doodle
May 02, 2000
Google Doodle unfolded over the first week of May - (Global)
Google Doodle
May 01, 2000
Google Doodle unfolded over the first week of May - (Global)
Google Doodle
Apr 23, 2000
Happy Easter


Sep 25, 2000
2000 Summer Games in Sydney - Closing Ceremony - (Global)
2000 Summer Games in Sydney - Closing Ceremony
Sep 24, 2000
2000 Summer Games in Sydney - Basketball - (Global)
2000 Summer Games in Sydney - Basketball
Sep 23, 2000
2000 Summer Games in Sydney - Soccer - (Global)
2000 Summer Games in Sydney - Soccer
Sep 22, 2000
2000 Summer Games in Sydney - Weightlifting - (Global)
2000 Summer Games in Sydney - Weightlifting
Sep 21, 2000
2000 Summer Games in Sydney - Cycling - (Global)
2000 Summer Games in Sydney - Cycling
Sep 20, 2000
2000 Summer Games in Sydney - Track Field - (Global)
2000 Summer Games in Sydney - Track Field
Sep 20, 2000
2000 Summer Games in Sydney - Diving - (Global)
2000 Summer Games in Sydney - Diving
Sep 18, 2000
2000 Summer Games in Sydney - Archery - (Global)
2000 Summer Games in Sydney - Archery
Sep 17, 2000
2000 Summer Games in Sydney - Gymnastics - (Global)
2000 Summer Games in Sydney - Gymnastics
Sep 16, 2000
2000 Summer Games in Sydney - Kayak - (Global)
2000 Summer Games in Sydney - Kayak
Sep 15, 2000
2000 Summer Games in Sydney - Opening Ceremony - (Global)
2000 Summer Games in Sydney - Opening Ceremony
Jul 14, 2000
Vive la France! Google celebrated Bastille Day - (France)
Vive la France! Google celebrated Bastille Day
Jul 04, 2000
The Founding Fathers
Jul 03, 2000
Fourth of July celebration
Jul 02, 2000
BBQ tips - (US)
BBQ tips
Jul 01, 2000
Declaration of Independence


Dec 22, 2000
Seasons Greetings - (Global)
Seasons Greetings
Nov 23, 2000
Happy Thanksgiving
Nov 15, 2000
Shichi-go-san - (Japan)
Shichi-go-san
Nov 07, 2000
Google encouraged US citizens to exercise their right to vote
Oct 31, 2000
Google's guest illustrator for Halloween 2000 was Lorie Loeb - (US)
Google's guest illustrator for Halloween 2000 was Lorie Loeb