අද මම දෙන්නෙ ලෝකයේ වැදගත් ස්ථාන කිහිපයක ඡායාරූප.එහෙනම් බලන්නකො.

easter island

easter island

easter island

ලිබර්ටි ප්‍රතිමාව

ලිබර්ටි ප්‍රතිමාව


ලිබර්ටි ප්‍රතිමාව
ලිබර්ටි ප්‍රතිමාව

අයිෆල් කුලුන

අයිෆල් කුලුන


අයිෆල් කුලුන

අයිෆල් කුලුන

පීසා කුලුන
පීසා කුලුන

පීසා කුලුන
ලෝකයේ උසම ගොඩනැගිල්ල Burj Khalifa
Burj Khalifa
ලෝකයේ 2 වෙනියට උසම ගොඩනැගිල්ල Taipei 101
ලෝකයේ උසම කුලුන Tokyo Sky Tree
ඇමෙරිකාවේ ලෝක වෙලද මද්යස්ථානය