හැබැයි මේකට මේ කී එක ඔයගොල්ලන්ගේ කී බෝඩ් එකේ තියෙන්න ඕනා.නැති අයටත් පොඩි වැඩක් තියෙනවා.මෙහෙමයි.සයිට් එකට ගියා.මේ කී එක එබුවා.text එකක් නම් හයිලයිට් කරලා එබුවා.මෙන්න කී එක.ලොකු කරලා බලන්න

.
අනිත් එක තමයි text එකක් කොපි කරනවනම් text එක හයිලයිට් කරා ctrl+c එබුවා.
එහෙනම් ගිහින් එන්නම්.

ප.ලි.-හැබැයි මේ වැඩේ හැම සයිට් එකටම කරන්න බෑ.