අද දින අප සමරන වෙසක් මංගල්‍යය ආයිත් අපට සමරන්න බැහැ.ඒ ආයිත් මෙවැනි දිනයක් උදා වන්නේ තව අවුරුදු සීයකින්  නිසයි.ඒ නිසා අපි මේ වෙසක් සතියෙවත් මස් මාංශ වලින්,සුරා පානයෙන් වැලකී සිටිමු.කෙසේ වෙතත් ඔබට සුබ වෙසක් මංගල්‍යයක් වේවා.