ඔන්න මම අද තවත් ලිපියක් ලියනවා.මේක පරිගනක ක්‍රීඩාවක් ගැනයි.මම අද ඔයාලට දෙන්නේ වයි සිටි පරිගනක ක්‍රීඩාවේ චීට් කෝඩ් කිහිපයක්.කරලා බලන්න.


THUGSTOOLSAll ''light'' weapons
PROFESSIONALTOOLSAll ''medium'' weapons
NUTTERTOOLSAll ''heavy'' weapons
ASPIRINEFull Health
PRECIOUSPROTECTIONFull Armor
ICANTTAKEITANYMORECommit Suicide
YOUWONTTAKEMEALIVERaise Wanted Level
LEAVEMEALONEDecrease Wanted Level
FANNYMAGNETLadies Man, Women Follow You
CERTAINDEATHMakes you smoke a cigarette
DEEPFRIEDMARSBARSMakes Tommy fatter
PROGRAMMERGives Tommy girly arms/legs
STILLLIKEDRESSINGUPChange Skin/Clothes
CHEATSHAVEBEENCRACKEDPlay as Ricardo Diaz
LOOKLIKELANCEPlay as Lance Vance
MYSONISALAWYERPlay as Ken Rosenberg
ILOOKLIKEHILARYPlay as Hilary King
ROCKANDROLLMANPlay as Love Fist character (Jezz Torent)
WELOVEOURDICKPlay as Love Fist character (Dick)
ONEARMEDBANDITPlay as Phil Cassidy
IDONTHAVETHEMONEYSONNYPlay as Sonny Forelli
FOXYLITTLETHINGPlay as Mercedes
PANZERSpawn a Rhino
TRAVELINSTYLESpawn a Bloodring Banger
GETTHEREQUICKLYSpawn a Bloodring Banger #2
GETTHEREFASTSpawn a Sabre Turbo
GETTHEREVERYFASTINDEEDSpawn a Hotring Racer
GETTHEREAMAZINGLYFASTSpawn a Hotring Racer #2
THELASTRIDESpawn a Romero's Hearse
ROCKANDROLLCARSpawn Love Fist's Limo
RUBBISHCARSpawn a Trashmaster
BETTERTHANWALKINGSpawn a Caddie
BIGBANGBlow up nearby cars
MIAMITRAFFICAggressive Drivers
AHAIRDRESSERSCARAll cars are pink
IWANTITPAINTEDBLACKAll cars are black
COMEFLYWITHMECars can fly
GRIPISEVERYTHINGPerfect Handling
GREENLIGHTAll traffic lights are green
SEAWAYSCars can drive/hover over water
WHEELSAREALLINEEDOnly the wheels of a car are visible
LOADSOFLITTLETHINGSSportscars have big wheels
ALOVELYDAYSunny/Clear Weather
APLEASANTDAYLight Clouds
ABITDRIEGDense Clouds
CANTSEEATHINGFoggy Weather
CATSANDDOGSStormy Weather
LIFEISPASSINGMEBYSpeed up game clock
ONSPEEDMakes everything faster
BOOOOOORINGMakes everything slower
FIGHTFIGHTFIGHTPeds Riot
NOBODYLIKESMEPeds Hate You
OURGODGIVENRIGHTTOBEARARMSPeds Carry Guns
CHICKSWITHGUNSGirls Carry Guns
CHASESTATShows Media Level (when 2+ stars)
AIRSHIPFast boats can fly for short periods of time
IWILLGETTOMARSSpawn a hunter
WOWPOWER200 ARMOR
GODPOWERPeds carry rocket launchers
AIRJUMPSpawn a hunter
MOSTWANTEDFull wanted level stars
MEGASPEEDCars and bikes have nitros
LOLOLDISGUSPeds without clothes
STOPTHEMTORUSHAGAINSTPeds follow you
JUSTALITTLEFASTERAll cars have nitros (boosters)
LETSMERISEUPSpawn a hunter
GIVEUSPOWERTOREVENGE150 health
THEGODHASGIVEUSPOWERTOFIGHTPeds riot with weapons
WORLDISMADAll weathers in one time
NOTHINGENDSUnlimited ammos
LOSTALLno money left


කම්මැලියි  දැන්නම්.තව ගොඩක් තියෙනවා.හෙට ලියන්නම් ඉතුරු ටික.comment දාන්න හොදේ.