ඔන්න මම ඔයාලට අද ගේන්නේ ටිකක් සංවේදී වීඩියෝ කිහිපයක්.මේ ජපානයේ සිදු වු සුනාමියේ( tsunami)දර්ශන කිහිපයක්.මේවා මම යු ටියුබ් වල හොයනකොට තම්යි හම්බවුනේ.බලන්නකෝ


cmment එකකුත් දලා යන්න